Hva slags kompetanse har diakoner?

 

De fleste diakoner har en grunnutdanning innenfor helse, sosial eller pedagogisk utdanning på bachelornivå, men også annen studiebakgrunn finnes. Alle har en omfattende videreutdanning i diakoni, veldig mange på masternivå som blant annet  inkluderer sjelesorg, sosialt arbeid og teologi.

 

Blant oss diakoner på Romerike finnes det  i tillegg mye kompetanse både innenfor sjelesorg, terapi, sosialt arbeid, administrasjon og ledelse mm. Vi har bred erfaring i arbeidslivet og ikke minst i forhold til krisehåndtering, veiledning og samtale med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Vi har lederansvar for omsorgsarbeidet i menigheten og ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere. Noen jobber primært med ungdom, mens andre har hovedvekt på arbeidet blant voksne og eldre. Vårt hovedfokus er på sårbare grupper og enkeltmennesker som er i vanskelige livssituasjoner, men en stor del av arbeidet handler også om å forebygge at problemer kommer og jobbe med holdningsskapende arbeid, både i forhold til klima, menneskeverd, inkludering og FN's bærekraftmål. Vi ønsker å snakke med deg om det som opptar deg!

Ta gjerne kontakt!

Diakon

Hva gjør en diakon?

 

Ordet diakon betyr tjener på gresk. Vi er kirkens omsorgsarbeidere. Våre oppgaver er allsidige og varierer fra sted til sted avhengig av de lokale behov og den enkeltes kompetanse. Men felles for alle er at vi møter mennesker i vanskelige livssituasjoner for å hjelpe. Ofte handler dette om å tilby samtaler til mennesker som trenger noen å snakke med fordi livet er vanskelig og tungt. Men det kan også handle om å inkludere i et fellesskap, tilrettelegge for gode møteplasser mellom mennesker.  Mange av oss har sorggrupper eller andre samtalegrupper. Vi samarbeider med våre kommuner innen psykisk helsevern, med NAV, ulike institusjoner, flyktningetjenesten mm og vi samarbeider med andre frivillige organisasjoner om ulike tiltak gjennom året. Vi er også en del av kirkens stab og deltar i ulike sammenhenger i menighetens regi.